PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL FOR ATTRACTING INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-1783.2022-22-01-008

Keywords:

investment, region, partnership, infrastructure, economic sector, management

Abstract

The basis for ensuring the economic security of the regional infrastructure is its innovation and investment development. In order to accelerate the innovative development of business entities in the agrarian sector, state support programs are of great im

References

Adrushchenko V. (2011) Derzhavno-hromadskyi kharakter upravlinnia osvitoiu, Vyshcha osvita Ukrainy, vol. 3, pp. 5 – 8.

Yelnykova H. V. (2003) Teoretychni pidkhody do modeliuvannia derzhavnohromadskoho upravlinnia, Dyrektor shkoly, vol. 40, no. 280, pp.10 –11.

Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro Natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku» 344/2013. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Klokar N. (2026) Rozvytok profesiinykh kompetentnostei kerivnykiv mistsevykh orhaniv upravlinnia osvitoiu v umovakh detsentralizatsii, PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Rocznik Polsko-Ukraiński, T. XVIII, pp. 399 – 413.

Kravchenko M.V., Dovgal O.V., Demchuk N.I., Odnoshevnaya O.A. (2017) Methods of competitiveness assessment of agricultural enterprise in eastern Europe Regional Science Inquiry. (EconLit, Scopus RSA I) Greece, vol. IX, (2), pp. 231– 242.

Published

2022-10-30

How to Cite

Kravchenko, M. (2022). PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL FOR ATTRACTING INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL INFRASTRUCTURE OF UKRAINE. SWorld-Ger Conference Proceedings, 1(gec22-01), 49–55. https://doi.org/10.30890/2709-1783.2022-22-01-008