GENESIS OF SCIENTIFIC OPINION REGARDING THE ORGANIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF CIVIL DEFENSE AS AN ESSENTIAL OF NATIONAL SECURITY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-13-01-003

Keywords:

Національна безпека, державне управління, цивільний захист, режим воєнного стану, нормативно-правова база, National security, public administration, civil defense, martial law regime, legal framework

Abstract

В роботі проаналізовано розвиток наукової думки щодо організації цивільного захисту як складової національної безпеки держави. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади функціонування цивільного захисту як специфічного напрямку діяльності держави в конт

Metrics

Metrics Loading ...

References

Артем’єв С. Р., Малько О. Д. Цивільний захист як чинник системи забезпечення національної безпеки. Наука і правоохорона. 2018. № 2 (40). С. 42-48.

Бірюков Д. С., Лещенко О. Я. Політологічний аналіз цивільного захисту як безпекової функції країн – членів Європейського Союзу. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, сер. Питання політології. 2016. Вип. 29. С. 144 –150.

Бойко О.А. Державне управління у сфері цивільного захисту в сучасних умовах українського державотворення. Дис. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.01./ДРІДУ НАДУ. Дніпро, 2021. 285 с.

Кодекс цивільного захисту України: Закон України від 2 жовт. 2012 р. № 5403 – VI (із змінами, внесеними Законами України). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 (дата звернення: 02.10.2022).

Конституція України (із змінами, внесеними Законами України). URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution (дата звернення: 02.10.2022).

Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України: аналіт. доп. / О. О. Резнікова та ін. Київ: НІСД, 2015. 58 с. URL: http://niss.gov.ua (дата звернення: 02.10.2022).

Крук С. І. Наукові засади інституційного забезпечення державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України. Вісник Національного університету цивільного захисту України. Сер. Державне управління. 2019. Вип. 1 (10). С. 60 – 64.

Лещенко О. Я. Трансформація системи цивільного захисту України в умовах сучасних воєнно-політичних конфліктів гібридного типу: дис. … канд. політологічних наук: 21.01.01/ НІСД. Київ, 2020. 293 c.

Про організацію функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах воєнного стану: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лют. 2022 р. № 179 – р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2022-%D1%80#Text (дата звернення: 02.10.2022).

Про національну безпеку України: Закон України від 21 черв. 2018 р. № 2469 – VIII. Дата оновлення: 15.06.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 02.10.2022).

Ситник Г. П. Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія і практика: дис. … д-ра наук з держ. упр.: 25.00.01 / НАДУ при Президентові України. Київ, 2004. 429 с.

Семенченко А. І. Методологія стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки. Київ: НАДУ, 2008. 429 с.

Published

2022-10-30

How to Cite

Boiko, O. (2022). GENESIS OF SCIENTIFIC OPINION REGARDING THE ORGANIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF CIVIL DEFENSE AS AN ESSENTIAL OF NATIONAL SECURITY. Sworld-Us Conference Proceedings, 1(usc13-01), 19–26. https://doi.org/10.30888/2709-2267.2022-13-01-003